İcra & İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku, alacaklının talebi üzerine devlet kuvveti ile borcunu rızası ile yerine getirmeyen borçlunun, borcunu yerine getirmesini düzenleyen hukuk dalıdır.

İcra ve İflas  Hukukunda borçlunun karşısında belli sayıda alacaklı mevcut olup çeşitli takip türleri bulunmaktadır. İcra Hukukunu esas alan takip türleri olarak;

 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Kira takibi
 • Kambiyo takibi
 • Rehin takibi
 • İpotek takibi

Olmakla birlikte izlenecek olan her yolun kendine has hak ve yükümlülükleri mevcuttur.

Öte yandan İflas Hukuku ise kural olarak yalnızca tacirler için geçerli olmaktadır. İstisnai olarak Türk Ticaret Kanununda tacir sayıldıkları için iflasa tabii olan kişiler vetacir olmadıkları halde iflasa tabii olanlar iflasa tabii olurlar.

İcra İflas Hukuku kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer husus ise Konkordatodur. Konkordato, alacaklı ve borçlunun menfaatleri düşünülerek düzenlenmiş bir hukuki yoldur. Kondordatnun amacı er iki tarafı da fedakarlıkta bulunmaya iterek tarafları en az zararla sulh olmalarını sağlamaktır.

İcra Hukukuna Bağlı Dava Türleri Nelerdir? İcra Ve İflas Hukuku  Kapsamında Hizmetlerimiz Nelerdir?

Takip başlatıldıktan sonra icra ve iflas hukukunda gerek alacağın tahsili için gerek de haksız alacak iddialarının bertaraf edilmesi için, özetle alacaklının alacağına hukuka uygun olarak ulaşmasını sağlamaya yarayan ve aksi hukuka aykırılıkların önüne geçilmesini sağlayan, İcra ve İflas Hukukundan kaynaklanan davalar mevcuttur.

Bayram & Erdağ Partners Hukuk Bürosu olarak İcra ve iflas hukuku kapsamında, bireysel ve kurumsal müvekkillerimizin cebri icra yoluyla alacaklarına kavuşmaları ile hukuka aykırılıkların giderilmesi için takip ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

Alacağın tahsili için icra ve iflas takibi ile;

 • İtirazın iptali davaları,
 • Menfi tespit ve istirdat davaları,
 • İflas ve konkordato davaları,
 • Borca itiraz ve istihkak davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Ecrimisil davaları ve müdahalenin men-i davaları,
 • İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları,
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • İhalenin feshi davalarına bakmaktayız.
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?