İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

İhtiyaç sebebiyle tahliye davalarında ihtiyacın samimi, gerçek ve zorunlu olması gerektiğine ve ispat yükünün davacı kiraya verende olduğuna ilişkin Yargıtay kararları

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Esas No: 2005 / 9523

Karar No: 2005 / 10887

Karar Tarihi: 28.11.2005

DAVA

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde duruşmalı olarak istenilmiş ancak işin niteliğine göre duruşmaya tabi olmadığından duruşma isteğinin reddine karar verildikten sonra temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR

Dava işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkeme davayı kabul etmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde davalının eşinin dava konusu yerde tuhafiye dükkanı açacağını dolayısı ile işyeri ihtiyacı bulunduğunu söz ederek dava konusu taşınmazın tahliyesini istemiştir. Davalı ise davacının ihtiyacının samimi olmadığını, davacının dava hakkının bulunmadığını ileri sürmüştür. İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir. Olayımıza gelince: Davacının halen İstanbul’da oturduğu ihtiyaçlı olan eşinin ise Kadirli’ye henüz ikametini nakletmediği tanık anlatımlarından ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır. Henüz doğmayan ihtiyaç nedeniyle tahliyeye karar verilemez. Bu durumda ihtiyaç gerçek samimi ve zorunlu olmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenle kararın BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 28.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?