Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/7525

K. 2001/7839

T. 11.10.2001

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görülüşüp düşünüldü.

KARAR : Dava, konut ihtiyacı nedeni ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı vekili, müvekkiline ait dairede kiracı olan davalının kira akdinin 15.7.2000 tarihinde sona erdiğini, müvekkilinin bu yerde kendisinin oturacağını bildirerek tahliyesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın süresinde açılmadığını, ihtiyaç iddiasının samimi olmadığını, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece ihtiyaç iddiasının samimi olmadığından bahisle reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin konut ihtiyacı bulunduğunu bildirerek bu davayı açmış, münhasıran davasını evleneceği iddiasına dayandırmamış, hatta dava dilekçesinde evlenmeden bahsetmemiştir. Dinlenen davacı tanıkları davacının halen ailesi ile birlikte oturduğunu, evlenme hazırlığında bulunduğunu, konuta ihtiyacı olduğunu bildirmişlerdir. Dosya içeriğinden davacının 1974 doğumlu olduğu, halen kardeşi İlker Subaşı’na ait konutta ana, baba ve kardeşleriyle oturduğu anlaşılmaktadır.

Reşit olan bir kimsenin kendisine ait konutta oturmak istemesi yasal hakkıdır. Bu durumda davanın kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile ret kararı verilmesi hatalı olmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile H.U.M.K.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 11.10.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?