Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/7927

K. 2000/8090

T. 2.10.2000

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava konut ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme davayı red etmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde oğlu Zeki’nin 1976 doğumlu olup, Bilkent Üniversitesinde öğrenci olduğunu, dava konusu mecurun okuluna yakın olması nedeniyle müstakil olarak oturmak istediğinden tahliyesini istemiştir.

Davalı ihtiyacın samimi olmadığını, asıl amacın kira bedelinin artırılmasına yönelik olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme davalı savunmasına itibar ederek davayı red etmiştir.

Davacının oğlu Zeki 1976 doğumlu olup, reşittir. Reşit olan ve müstakil oturmak isteyen ihtiyaçlı anne ve babası ile birlikte oturmaya zorlanılamaz. İhtiyaç iddiasıda tanık beyanlarıyla doğrulandığına göre tahliyeye karar vermek gerekirken yazılı şekilde red kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 2.10.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?