Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/240

K. 2001/449

T. 29.1.2001

• KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE (İhtiyaçlının Evli ve Davacı Annesiyle Aynı Evde Oturması)

• EVLİ ÇOCUĞUN KONUT İHTİYACI (İhtiyaç Nedeniyle Tahliye)

6570/m.7

ÖZET : 6570 Sayılı Yasa samimi ve zorunlu ihtiyacı tahliye nedeni kabul etmiştir. Reşit olup halen evli de olan bir şahsın yakınları ile oturmaya zorlanması mümkün olamayacağından samimi ve zorunlu ihtiyacının varlığının kabulü gerekir. İhtiyaçlının reşit olması annesi tarafından dava açılmasına yasal engel teşkil etmez.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görülüşüp düşünüldü:

KARAR : Dava konut ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme davayı reddetmiş ve hüküm davacılar vekili tarafından temyiz olunmuştur.

Davacılar vekili, davacılardan Fındık İ.’nin oğlunun askerliğini yaptığı ve evlenmek üzere bulunduğu gerekçesiyle dava konusu yerin tahliyesini istemiş, daha sonra ihtiyaçlının evli olup annesi ile birlikte oturduğu için dava konusu eve ihtiyacı bulunduğunu bildirmiştir.

Davalı taraf, dava konusu yerin hem müşterek hem de iştirak halinde mülk olduğunu, davacının ihtiyaçlı oğlunun da iştirakli malik olarak reşit olduğu için kendi adına dava açma hakkı bulunduğu halde annesinin dava açtığını, başka evleri de bulunduğunu ve samimi olmayan davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece daha önce verilen tahliye kararı dairemizce usul yönünden bozulduktan sonra yeniden yapılan yargılamadan sonra bu kez davanın reddine karar verilmiştir.

6570 Sayılı Yasa samimi ve zorunlu ihtiyacı tahliye nedeni kabul etmiştir. Reşit olup halen evli de olan bir şahsın yakınları ile oturmaya zorlanması mümkün olamayacağından samimi ve zorunlu ihtiyacının varlığının kabulü gerekir. Gerek davacının gerekse ihtiyaçlının iştirakli paydaş olduğu başka daireler mevcut ise de davacı Fındık mirasçılar arası taksimle dava konusu yerin kendisine bırakıldığını, diğer dairelerde kendi başına tasarruf edemediğini savunmuş olup aksi kanıtlanamamıştır. İhtiyaçlının reşit olması annesi tarafından dava açılmasına yasal engel teşkil etmez.

Bu durumda ihtiyacın varlığının kabulü ile davalının tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddi hatalı görüldüğünden hükmün bozulması icap etmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile H.U.M.K.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 29.1.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?